Zpracování osobních údajů

1.1. Poučení o zpracování osobních údajů

 • Organizace PFERDA z.ú. zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraněosobních údajů) (dále jen „Zákon“) a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu Zákona nahradí (dále jen „Nařízení“). Níže shrnujeme důležité informace o zpracování osobních údajů, které nám v souvislosti se vzájemnou komunikací poskytnete.

1.2. Správce osobních údajů

 • PFERDA z.ú., Panská 79, Rychnov nad Kněžnou, 516 01, IČO: 26657431 (dále jen organizace PFERDA z.ú.), e-mail: info@pferda.cz, webová stránka: http://www.pferda.cz.

1.3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

 • Organizace PFERDA z.ú. zpracovává osobní údaje poskytnuté jí osobně, na základěvzájemné domluvy, nebo e-mailem -na základě vzájemné komunikace.
 • Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména: e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa. Organizace PFERDA z.ú. nezpracovává žádné osobní citlivé údaje, zvláštní kategorie (čl. 9 Nařízení).

1.4. Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

 • Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zajištěníkomunikace prostřednictvím e-mailu a telefonátů a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, který organizaci PFERDA z.ú. poskytnul subjekt.
 • Období, pro které subjekt souhlasí se zpracováváním a doba uložení osobních údajů
 • Souhlas se zpracováním se uděluje na dobu neurčitou, dokud sám návštěvník nezadá požadavek ke zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

1.5. Práva subjektu údajů

 • 1.5.1. Přístup k osobním údajům
  Subjekt údajů má právo:
  • získat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovány,*
  • získat přístup k těmto informacím (nahlédnout do nich),
  • získat bezplatně jednu kopii zpracovaných osobních údajů,
  • získat přístup k následujícím informacím:
  • účely zpracování,
  • kategorie dotčených osobních údajů,
  • příjemci nebokategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích,
  • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
  • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů).
 • 1.5.2. Právo na opravu
  • Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů̊, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • 1.5.3. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
  Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  • subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
 • 1.5.4. Právo na omezení zpracování
  Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
  • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
  • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
  • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • 1.5.5. Právo na přenositelnost údajů
  Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:
  • subjekt údajů udělilsouhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů,
  • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

Adresa a kontakty

PFERDA z.ú.

Pekárna Na Plechu

Kvasiny 340,

517 02 Kvasiny

Telefon: 

(+420) 734 534 219

E-mail: 

pekarna@pferda.cz

Facebook:  Pekárna Na Plechu
Instagram:  Pekárna Na Plechu

Napište nám

Položky označené * jsou povinné

Jméno:*

Příjmení:*

Telefon:*

Email:*

Text zprávy:

Odběr novinek:

Souhlasím se zasíláním novinek, akcí, informací o dopravě zdarma a dalších zajímavých informací z našeho oboru. Vaše údaje jsou u nás v bezpečí, přečtěte si naše podmínky zpracování osobních údajů. V případě nesouhlasu budou údaje použity pouze pro zodpovězení Vašeho dotazu a následně budou smazány.