Podmínky ochrany osobních údajů

Poučení o zpracování osobních údajů


Organizace PFERDA z.ú. zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními
předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) (dále jen
„Zákon“) a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením EU 2016/679 (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu Zákona nahradí
(dále jen „Nařízení“). Níže shrnujeme důležité informace o zpracování osobních údajů,
které nám v souvislosti se vzájemnou komunikací poskytnete.
Správce osobních údajů
PFERDA z.ú., Panská 79, Rychnov nad Kněžnou, 516 01, IČO: 26657431 (dále jen
organizace PFERDA z.ú.), e-mail: info@pferda.cz, webová stránka:
http://www.pferda.cz.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů
Organizace PFERDA z.ú. zpracovává osobní údaje poskytnuté jí osobně, na základě
vzájemné domluvy, nebo e-mailem - na základě vzájemné komunikace.
Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména: e-mailová adresa, telefonní
číslo, adresa. Organizace PFERDA z.ú. nezpracovává žádné osobní citlivé údaje,
zvláštní kategorie (čl. 9 Nařízení).
Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zajištění komunikace prostřednictvím e-
mailu a telefonátů a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, který

organizaci PFERDA z.ú. poskytnul subjekt.
Období, pro které subjekt souhlasí se zpracováváním a doba uložení osobních údajů
Souhlas se zpracováním se uděluje na dobu neurčitou, dokud sám návštěvník nezadá
požadavek ke zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Práva subjektu údajů
Přístup k osobním údajům
Subjekt údajů má právo:
* získat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovány,
* získat přístup k těmto informacím (nahlédnout do nich),

* získat bezplatně jednu kopii zpracovaných osobních údajů,
* získat přístup k následujícím informacím:
* účely zpracování,
* kategorie dotčených osobních údajů,
* příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích,
* plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit,
kritéria použitá ke stanovení této doby,
* existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících
se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto
zpracování,
* právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů).
Právo na opravu
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné
osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů
právo na doplnění neúplných osobních údajů̊, a to i poskytnutím dodatečného
prohlášení.
Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní
údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez
zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
* osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak
zpracovány,
* subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje
žádný další právní důvod pro zpracování,
* osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
* osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie
nebo členského státu, které se na správce vztahuje.

Právo na omezení zpracování
Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto
případů:
* subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby
správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
* zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo
toho o omezení jejich použití,
* správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je
požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Právo na přenositelnost údajů
Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto
údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty,
bránil, a to v případě, že:
* subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více
konkrétních účelů,
* zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto
subjektu údajů.